Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan en inschrijving bij Tuindingen.nl, en gebruik van de site Tuindingen.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Tuindingen en/of worden aangeboden door Tuindingen.nl

Huisregels

Tuindingen biedt op Tuindingen.nl een forum aan. Tuindingen.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Tuindingen.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Tuindingen.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Tuindingen.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Tuindingen.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Tuindingen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Tuindingen wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
 3. De content op de website Tuindingen.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Tuindingen.nl.  Tuindingen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Tuindingen.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Tuindingen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Tuindingen.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Tuindingen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Tuindingen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Tuindingen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Tuindingen.nl verkregen is. Tuindingen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Tuindingen.nl verkregen informatie. De informatie op Tuindingen.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacy & cookiebeleid van Tuindingen en Tuindingen.nl vindt u op de pagina privacy-beleid

Copyright

Tuindingen.nl  behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Tuindingen.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tuindingen.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Tuindingen (ook niet via een eigen netwerk). Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Tuindingen.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Tuindingen dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotie en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Tuindingen.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Tuindingen.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Tuindingen.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Tuindingen.nl terzake van vorderingen van derden.
 4. Tuindingen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Tuindingen.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Tuindingen.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Tuindingen.nl en het logo van Tuindingen.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Tuindingen Netherlands.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Tuindingen.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, videos, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Tuindingen.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuindingen.nl is het onder meer niet toegestaan de website Tuindingen.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Tuindingen.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Tuindingen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. Tuindingen.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Tuindingen.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Tuindingen.nl
De redactie van Tuindingen.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Tuindingen.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Tuindingen.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Tuindingen.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Tuindingen.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met Tuindingen.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen

Laatst geüpdatet: 20-07-2019

Volg ons op social media

De Tuindingen nieuwsbrief

Ontvang iedere week de leukste en groenste nieuwsbrief vrijblijvend in je mailbox